Proefopenstelling op- en afrit Buitenring bij Hoogstraat

Foto: Gemeente Landgraaf

Op Landgraafs grondgebied zijn de werkzaamheden aan de Buitenring Parkstad Limburg afgerond. Alleen de openstelling van de noordelijke op- en afrit van de Hoogstraat naar en vanuit Brunssum liet nog op zich wachten.
Vanaf circa eind mei gaan deze open, zij het in eerste instantie bij wijze van proef.

Proef

Na openstelling wordt de verkeerssituatie voor ongeveer een jaar nauwkeurig in de gaten gehouden.
Het is de bedoeling dat de op- en afrit voor altijd open blijven. Maar als blijkt dat er tijdens deze periode ongewenste problemen ontstaan in de verkeersafwikkeling op de omliggende straten en/of kruispunten, dan is het mogelijk dat de op- en afrit weer worden afgesloten.

Verkeerssituatie geschikt maken

Eerst moeten er nog een aantal praktische aanpassingen worden uitgevoerd waarmee op korte termijn een begin gemaakt wordt. Zoals het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op de op- en afrit, het aanpassen van de rijstrookindeling, markering en bebording op de Hoogstraat en het aanpassen van de verkeerslichten.
Het ligt in de bedoeling om de op- en afrit eind mei te kunnen openen.

Wat voorafging

Op 9 november van vorig jaar nam de gemeenteraad van Landgraaf de motie ‘pilot openstelling aansluitingen Buitenring van en naar Brunssum ter hoogte van de Hoogstraat’ aan.
In de tussentijd zijn allerlei zaken in kaart gebracht, wat resulteerde in een plan van aanpak.

Randweg Abdissenbosch

Dat de noordelijke op- en afrit nog niet waren opengesteld heeft zijn redenen.
De Buitenring is nu bijna geheel gereed, maar de realisatie van de Randweg Abdissenbosch – die de vermoedelijke verkeerstoename volgens de verkeersmodelberekeningen weer teniet zou moeten doen – zal nog een tijd op zich laten wachten. Het volledig openstellen van de aansluiting Hoogstraat zal daarom waarschijnlijk tot een toename van verkeer gaan leiden. Met name op de Nieuwenhagerheidestraat, waar de verkeersintensiteit al ontzettend hoog was en een verdere verkeerstoename daarom onwenselijk was.

Zorgen

De bewoners van de Nieuwenhagerheidestraat, en in het verlengde daarvan de Kantstraat en Grensstraat (de zgn. GKN-straten) maken zich al vele jaren zorgen over de grote verkeersdrukte en leefbaarheid in hun straten.
Door wethouder Janssen zijn deze bewoners tot op heden gerustgesteld met de toezegging dat hij ervoor waakt dat er als gevolg van de aansluiting Hoogstraat, geen toename van verkeer ontstaat op de Nieuwenhagerheidestraat.

Verkeerstoename

Nu toch gekozen is om de op- en afrit open te gaan stellen is het mogelijk dat, in tegenstelling tot wat in het verleden aan de bewoners is medegedeeld, er toch sprake kan zijn van een lichte toename van verkeer in de GKN-straten. De voordelen van de openstelling worden in dit opzicht belangrijker geacht. Daarbij wordt een toename van 15% ten opzicht van de hoogst gemeten intensiteit acceptabel geacht.
Bij dit besluit speelt mee dat het een tijdelijke situatie betreft (tot de komst van de Randweg) en dat als gevolg van het enkele jaren geleden ingestelde vrachtverbod op de Grensstraat ten zuiden van de Europaweg Noord het aandeel vrachtverkeer op de GKN-straten al sterk is afgenomen. En vooral het vrachtverkeer veroorzaakt de meeste overlast.
De verkeersintensiteit op deze drie straten wordt wel goed gemonitord.

Mocht blijken dat op basis van de verkeersafwikkelingscriteria de op- en afrit open kunnen blijven, maar dat er toch sprake is van een grote verkeerstoename op de GKN-straten, dan wordt onderzocht of er eventueel andere maatregelen getroffen kunnen worden die deze toename kunnen beperken.

Meer informatie en het plan van aanpak vindt u op de website van de gemeente Landgraaf bij Projecten en Plannen/Buitenring.

Reacties