Onderwerpen raadsvergadering donderdag 11 mei

Foto: Gemeente Landgraaf

Hier vindt u de onderwerpen van de raadsvergadering van donderdag 11 mei die vanaf 19.00 uur plaatsvindt in de raadzaal in het Burgerhoes. Het eerste deel van de raadsvergadering is een oordeelvormende vergadering, het tweede deel is besluitvormend. Van 18.00 tot uiterlijk 18.45 uur hebben raadsleden de gelegenheid om mondeling vragen te stellen aan de leden van het college.

U kunt raadsvergaderingen bijwonen op de publieke tribune.
Daarnaast kunt u ze rechtstreeks volgen op televisie bij Omroep Landgraaf en via landgraaf.raadsinformatie.nl. Op deze website kunt u vergaderingen ook terugkijken.
De raadsagenda’s en bijbehorende stukken vindt u op www.landgraaf.nl/bestuur en organisatie/gemeenteraad/raadsstukken.

Agenda oordeelvormende raad

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Inspreekrecht
 4. Vaststelling besluitenlijst openbare oordeelvormende raad van 22 december 2016, 6 en 20 april 2017
 5. Lijst van toezeggingen van 2014, 2015, 2016 en 2017
 6. Jaarstukken 2016 ISD BOL
 7. Begroting 2018 ISD BOL
 8. Uitbreiding formatie wethouder Ringens
 9. Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2022 RUD Zuid – Limburg
 10. Zienswijze jaarstukken 2016 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 11. Zienswijze begroting 2018 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 12. Het Reglement van Orde van de Raad en andere werkzaamheden 2017
 13. Reglement seniorenconvent
 14. Sluiting

Agenda besluitvormende raad

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststelling besluitenlijst openbare besluitvormende raadsvergadering van 16 februari, 6 maart, 9 maart, 23 maart en 20 april 2017
 4. Wijzigingsbesluit Verordening leerlingenvervoer gemeente Landgraaf 2014
 5. Begrotingswijziging 2017 en begroting 2018 van Omnibuzz
 6. Uitbreiding formatie wethouder Ringens
 7. Begroting 2018 en meerjarenraming RUD
 8. Vaststellen “Regionale Woonvisie Parkstad Limburg/ Lokale woonvisie gemeente Landgraaf, Woonvisie 2017-2021, versie maart 2017”
 9. Gemeentelijke deelname aan provinciaal Impulsplan “Starters: een eigen thuis!”
 10. Lijst van ingekomen stukken
 11. Sluiting

Reacties