Gedupeerden waterschade kunnen aanvraag indienen voor tegemoetkoming

Foto: Nieuws.nl | Redactie Parkstad

Gedupeerden van waterschade in Limburg kunnen vanaf vrijdag een aanvraag indienen voor 1000 euro tegemoetkoming via de website van de plaatselijke gemeente. Dit kan uiterlijk tot  en met 16 augustus.
Deze persoonlijke gift van Giro 777 is mogelijk door de grote betrokkenheid van particulieren en bedrijven bij de gevolgen van de watersnood.

Aanvragen

Huishoudens die ernstig overlast hebben ondervonden van de overstroming in Limburg, kunnen vanaf vrijdag 6 augustus de tegemoetkoming van 1000 euro aanvragen. Het loket hiervoor is te benaderen via de website van de gemeente waar de overstroming schade heeft aangericht. Vanwege de tijdsdruk dienen aanvragen uiterlijk 16 augustus binnen te zijn. Het is de bedoeling dat het geld snel en zonder omhaal wordt uitgekeerd aan iedereen die de begane grond heeft zien overstromen bij de watersnood afgelopen maand en daardoor ernstige schade aan woning en inboedel heeft opgelopen. Het streven is dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, voor 1 september de gift heeft ontvangen.

Actie Giro 777 al bijna 11 miljoen euro

Het Nationaal Rampenfonds heeft laten weten dat de actie Giro 777 inmiddels bijna 11 miljoen euro heeft opgeleverd, afkomstig van circa 190.000 donateurs. Door de opbrengst is het mogelijk dit financieel gebaar van 1000 euro naar zwaar getroffen individuele huishoudens te maken, in de vorm van een gift. Veel donateurs hebben daar bij het Nationaal Rampenfonds op aangedrongen. Omdat het Nationaal Rampenfonds als kleine particuliere stichting niet over een grote uitvoeringsorganisatie beschikt, is het fonds dankbaar dat het afspraken heeft kunnen maken met de gemeenten in Limburg en de belastingsamenwerkingsorganisatie BsGW zodat de gift snel toegekend en uitgekeerd kan worden.

Kleinschalige projecten die gesteund worden vanuit stichtingen en verenigingen kunnen al sinds vorige week aanvragen voor herstelprojecten indienen via giro777.nl. Voor dit doel is het overige geld dat is gedoneerd via het Nationaal Rampenfonds, beschikbaar. Alle informatie daarover is te vinden op de website www.nationaalrampenfonds.nl.

Zwaarst getroffenen

Voorzitter Clémence Ross-van Dorp: “We zijn ontzettend blij dat de gemeenten willen meewerken aan het uitkeren van een gift van 1000 euro aan de zwaarst getroffenen van de overstromingsramp. In goed overleg is in korte tijd een praktische, weinig bureaucratische uitvoeringsafspraak gemaakt. Het bureau Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg (BsGW) speelt daarin ook een cruciale administratieve rol. Wij zijn daarvoor zeer erkentelijk. Zo kan de solidariteit met de gedupeerden van de overstromingsramp, waarvan zoveel Nederlanders door hun bijdrage via de actie Giro 777 hebben blijk gegeven, voor de zwaarst getroffenen snel zichtbaar zijn. Wij verwachten met de medewerking van onze beoordelingscommissie onder leiding van Tof Thissen ook veel kleinschalige herstelprojecten op sociaal en cultureel gebied mogelijk te kunnen maken.”

De criteria voor huishoudens voor het in aanmerking komen voor de gift van 1000 euro zijn de volgende:

  • Het gaat om een huishouden (dus niet een onderneming of bedrijf), gelegen in een bij de gemeente als ondergelopen bekendstaande straat, of deel van een straat;
  • Er moet sprake zijn van aanzienlijke schade als gevolg van overstroming/wateroverlast op minimaal plinthoogte in woonvertrekken op de begane grond (dus niet slechts kelder, berging en/of tuin). Bij eventuele objectcontrole moet dit aangetoond kunnen worden.

Gedupeerden in Limburg die op basis van deze criteria in aanmerking menen te komen voor de gift kunnen in de periode van 6 tot en met 16 augustus 2021 (uiterste datum!) een aanvraag indienen via een aanvraagformulier dat vanaf 5 augustus op de website van hun eigen gemeente te vinden is. De mogelijkheid een aanvraag in te dienen is er dus uitsluitend via de website van de eigen gemeente. Inwoners van de getroffen gemeenten wordt gevraagd hun buren en kennissen te wijzen op de korte periode waarin het loket open is.

Op basis van beschikbare gegevens is de aanname dat het aantal aanvragen door gedupeerden die aan de criteria voldoen, onder de 8.000 blijft. Mocht dat niet zo zijn, dan zal mogelijk tot een lagere gift besloten moeten worden.

Voor de betrokkenen is van belang dat het Nationaal Rampenfonds van het ministerie van Justitie bericht ontvangen heeft dat een vrije gift als hier aan de orde, ook gezien de wetsgeschiedenis, eventuele aanspraken uit de Wet tegemoetkoming Schade bij Rampen onverlet laat.
De Belastingdienst heeft bevestigd dat giften als hier aan de orde schenkingsrechtvrij en vrij van aangifteplicht zijn.
Gemeenten hebben te kennen gegeven een door het Nationaal Rampenfonds toegekende gift niet te zullen betrekken bij het bepalen van de maximaal toegestane hoeveelheid te ontvangen giften aan inwoners in een bijstandssituatie of vergelijkbare situaties.

Giften kunnen worden overgemaakt via de donatiefunctie op www.giro777.nl of via elke bank in Nederland op het rekeningnummer 777 (leidt door naar NL28 INGB 0000 000 777)